Δικαιολογητικά Άδειας Παραλίας
1.Αίτηση(συμπληρώνεται στο Λιμεναρχείο).
2.Πιστοποιητικό σπουδών από νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό σπουδών ειδικότητας ναυαγοσώστη, εκδοθέν από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σχολής Υποβρυχίων καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης αυτού.
3.Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δικαιούχος άσκησης του σχετικού επαγγέλματος στην Ελλάδα και να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.
4.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:
-Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
-Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.
5.Πιστοποιητικό ή βεβαιώσεις ιατρών ψυχιάτρου, παθολόγου, δερματολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
6. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
7.Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ. Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μετά την επιτυχία στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για τη χορήγηση Άδειας Ναυαγοσώστη.

ΕΦΟΣΟΝ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΚΔΟΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ.
α)Αποδεικτικό είσπραξης 5,00€ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (στο Λιμεναρχείο).
β) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (στον κωδικό Κ.Α.Ε. 3435) 14,67€, με την αιτιολογία «για άδεια Ναυαγοσώστη» ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο(Κωδ.3119).
γ)Παράβολο δημοσίου από Δ.Ο.Υ. 30,00€ ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο(κωδ.4832).


Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Λιμεναρχείου ο υποψήφιος απαιτείται να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Η ημερομηνία και η ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζονται εντός 18 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής και πρωτοκόλλησης της αίτησης. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης από την επόμενη ημέρα.Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε μαζί μας.ΝομοθεσίαΤο παρακάτω συννημένο περιέχει το Προεδρικό Διάταγμα για τους ναυαγοσώστες.


Προεδρικό Διάταγμα 31/18 (ΦΕΚ 61/Α'/18)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αγίας Σοφίας 85
264 41 Πάτρα

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

6985868554

E-mail

Ioannanifora@gmail.com